“ นายคัคนานต์ บุณยรังสฤษฏ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,750 5,750 5,750 5,750
%การถือ 0.71% 0.71% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 192,625 192,625 192,625 192,625
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3