“ นายจักรรินทร์ วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,547 7,547 7,547 7,547 13,946 13,896 13,526 13,476 13,026 12,876
%การถือ 0.93% 0.93% 0.93% 0.93% 1.72% 1.72% 1.67% 1.67% 1.61% 1.59%
มูลค่า (พัน) 252,810 252,810 252,810 252,810 467,200 465,525 453,130 451,455 436,380 431,355
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3