“ นายชนะ อัษฎาธร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 49.00

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 30,000
%การถือ 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 13,200 13,200

SHANG ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 07-05-2557 12-03-2558 07-05-2558 12-05-2559 11-05-2560 08-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,056 3,056 3,056 3,056 3,056 3,056 3,056
%การถือ 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35%
มูลค่า (พัน) 149,720 149,720 149,720 149,720 149,720 149,720 149,720
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3