“ นายชัยณรงค์ แสงทองอร่าม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 157,201 52,088
%การถือ 3.42% 1.13%
มูลค่า (พัน) 69,168 22,919

BWG ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-06-2558 10-05-2562 04-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 43,104 49,933 47,785
%การถือ 1.35% 1.30% 1.25%
มูลค่า (พัน) 34,052 39,447 37,750

MAX ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 23-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 140,000
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 0

NBC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 01-03-2559 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 23-03-2561 31-05-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,842 3,608 6,275 6,275 6,567 16,049 15,789
%การถือ 0.72% 0.67% 1.17% 1.17% 1.23% 3.00% 2.95%
มูลค่า (พัน) 3,381 3,175 5,522 5,522 5,779 14,123 13,894

NEWS ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 800,000
%การถือ 1.18%
มูลค่า (พัน) 8,000

NINE ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 27-10-2559 04-04-2560 30-03-2561 31-08-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,260 3,260 3,377 1,953 3,357
%การถือ 1.92% 1.92% 1.99% 1.15% 0.92%
มูลค่า (พัน) 13,041 13,041 13,509 7,812 13,428
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3