“ นายชาญวิทย์ วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,925 5,925 5,925 5,925 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875 7,875
%การถือ 0.73% 0.73% 0.73% 0.73% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97% 0.97%
มูลค่า (พัน) 198,488 198,488 198,488 198,488 263,807 263,807 263,807 263,807 263,807 263,807
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3