“ นายณฐพล ศรีจอมขวัญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,413 1,460 1,508 1,555 1,555 1,602
%การถือ 4.71% 4.71% 4.71% 4.71% 4.71% 4.71%
มูลค่า (พัน) 69,963 72,295 74,627 76,959 76,959 79,291
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3