“ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ITD ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 30-03-2561 15-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 50,545 40,285
%การถือ 0.96% 0.76%
มูลค่า (พัน) 87,947 70,095

LPN ราคาล่าสุด 1.74

วันที่ 26-02-2559 19-08-2559 24-02-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,754 12,754 12,754
%การถือ 0.86% 0.86% 0.86%
มูลค่า (พัน) 64,408 64,408 64,408

PSH ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 14-03-2557 16-03-2558 08-10-2558 14-03-2559 30-08-2559 29-05-2560 09-03-2561 24-08-2561 12-03-2562 26-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,214,000 1,214,000 1,214,000 1,114,000 1,114,000 1,314,010 1,314,010 1,314,010 1,314,010 1,314,010
%การถือ 54.59% 54.42% 54.42% 49.90% 49.90% 60.09% 60.04% 60.04% 60.04% 60.04%
มูลค่า (พัน) 15,417,800 15,417,800 15,417,800 14,147,800 14,147,800 16,687,927 16,687,927 16,687,927 16,687,927 16,687,927

SPALI ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,024
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 261,776
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3