“ นายธเนศ ดิลกศักยวิทูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 176,223 191,197 191,197 279,836 279,836 282,536 281,706 281,706
%การถือ 8.52% 8.40% 8.40% 11.18% 11.18% 11.28% 11.25% 11.25%
มูลค่า (พัน) 121,594 131,926 131,926 193,087 193,087 194,950 194,377 194,377

ML ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 20-03-2557 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,750 10,640 12,038 11,538 12,691 12,691
%การถือ 1.22% 1.21% 1.24% 1.19% 1.19% 1.19%
มูลค่า (พัน) 15,015 16,386 18,538 17,768 19,545 19,545
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3