“ นายนพดล ตัณศลารักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MACO ราคาล่าสุด 0.69

วันที่ 19-08-2557 13-03-2558 20-08-2558 18-03-2559 19-08-2559 18-08-2560 31-05-2561 27-09-2561 22-03-2562 23-08-2562 14-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,343 103,701 103,964 104,416 104,723 105,032 105,032 104,603 62,854 62,854 70,842
%การถือ 3.44% 3.45% 3.46% 3.47% 3.48% 3.14% 3.05% 2.53% 1.52% 1.45% 1.64%
มูลค่า (พัน) 7,137 71,554 71,736 72,047 72,259 72,472 72,472 72,176 43,369 43,369 48,881
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3