“ นายนิพนธ์ ณัฐวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 56,800 56,186
%การถือ 1.24% 1.22%
มูลค่า (พัน) 25,560 25,284

MIDA ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 82,377 91,801 91,787 101,273 101,363 101,675 101,675 101,825
%การถือ 3.98% 4.03% 4.03% 4.04% 4.05% 4.06% 4.06% 4.07%
มูลค่า (พัน) 55,192 61,506 61,497 67,853 67,913 68,122 68,122 68,223

ML ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 20-03-2557 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,480 10,399 12,229 12,289 13,517 18,301
%การถือ 0.81% 1.18% 1.26% 1.27% 1.27% 1.72%
มูลค่า (พัน) 9,655 15,494 18,221 18,310 20,141 27,268
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3