“ นายบัญชา องค์โฆษิต ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCE ราคาล่าสุด 61.50

วันที่ 21-08-2557 25-03-2558 26-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 57,602 58,002 58,002
%การถือ 10.32% 10.20% 10.17%
มูลค่า (พัน) 3,542,546 3,567,146 3,567,146
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3