“ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ICC ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 06-05-2557 19-03-2558 11-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,559 6,559 6,559 6,559 6,559 6,559 6,559
%การถือ 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26%
มูลค่า (พัน) 209,886 209,886 209,886 209,886 209,886 209,886 209,886

NPK ราคาล่าสุด 32.00

วันที่ 18-04-2557 08-05-2558 10-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 59 59 59 59 59 59
%การถือ 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 866 866 866 866 866 866

OCC ราคาล่าสุด 14.60

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,357 1,363 1,357 1,357 1,357 1,357 1,357
%การถือ 2.26% 2.27% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26% 2.26%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,257 5,257 5,257 5,257 5,257 5,257 5,257
%การถือ 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48% 5.48%
มูลค่า (พัน) 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277 31,277

SCG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 03-05-2560 02-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,500 16,500 16,500 16,500 18,000 18,000 18,000
%การถือ 1.73% 1.73% 1.73% 1.73% 1.88% 1.88% 1.88%
มูลค่า (พัน) 65,670 65,670 65,670 65,670 71,640 71,640 71,640

SPC ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 07-05-2557 08-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562 27-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,776 2,776 2,776 2,776 2,776 2,776 2,776
%การถือ 0.86% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84% 0.84%
มูลค่า (พัน) 168,617 168,617 168,617 168,617 168,617 168,617 168,617

SPI ราคาล่าสุด 60.75

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 26-08-2559 16-05-2560 07-05-2561 03-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 5,855 6,908 6,908
%การถือ 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.19% 1.21% 1.21%
มูลค่า (พัน) 352,744 352,744 352,744 352,744 352,744 352,744 352,744 416,210 416,210

TF ราคาล่าสุด 60.25

วันที่ 07-05-2557 03-10-2557 09-10-2558 10-05-2559 07-10-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,841 1,841 1,841 1,841 1,841 1,841
%การถือ 1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02% 1.02%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

TNL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,655 4,655 4,655 4,655 4,655 4,655 4,655 4,655
%การถือ 3.88% 3.88% 3.88% 3.88% 3.88% 3.88% 3.88% 3.88%
มูลค่า (พัน) 79,604 79,604 79,604 79,604 79,604 79,604 79,604 79,604

TPCORP ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 20-08-2558 10-05-2559 30-08-2559 09-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,949 8,949 8,949 8,949 8,949 8,949 8,949 8,949
%การถือ 8.29% 8.29% 8.29% 8.29% 8.29% 8.29% 8.29% 8.29%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

WACOAL ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 03-05-2561 03-05-2562 12-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308 1,308
%การถือ 1.09% 1.09% 1.09% 1.09% 1.09% 1.09% 1.09% 1.09%
มูลค่า (พัน) 54,921 54,921 54,921 54,921 54,921 54,921 54,921 54,921
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3