“ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CK ราคาล่าสุด 15.90

วันที่ 09-09-2557 16-03-2558 10-09-2558 14-03-2559 13-09-2559 11-05-2560 07-05-2561 28-08-2561 09-05-2562 04-09-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,631 12,631 12,631 12,631 13,631 13,631 13,631 13,631 13,631 13,631
%การถือ 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 200,841 200,841 200,841 200,841 216,741 216,741 216,741 216,741 216,741 216,741
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3