“ นายปิติ เกื้อเกียรติงาม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 100 150 150
%การถือ 0.83% 1.25% 1.25%
มูลค่า (พัน) 3,450 5,175 5,175
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3