“ นายพิชิต จันทรเสรีกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559 30-08-2559 22-08-2560 19-03-2561 29-08-2561 22-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 24,000 24,000 24,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000
%การถือ 9.60% 9.60% 9.60% 13.60% 13.60% 13.60% 13.60% 13.60% 13.60% 13.60%
มูลค่า (พัน) 201,600 201,600 201,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600 285,600
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3