“ นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559 30-08-2559 22-08-2560 19-03-2561 29-08-2561 22-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 20,000 25,000 25,000 25,000 25,030 25,000 25,000 25,000
%การถือ 8.00% 8.00% 8.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.01% 10.00% 10.00% 10.00%
มูลค่า (พัน) 168,000 168,000 168,000 210,000 210,000 210,000 210,252 210,000 210,000 210,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3