“ นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 0.01

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 77,219
%การถือ 1.68%
มูลค่า (พัน) 33,976

MAX ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 07-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000
%การถือ 1.09%
มูลค่า (พัน) 0

NBC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 6,000
%การถือ 1.12%
มูลค่า (พัน) 5,280

NEWS ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 09-06-2560 14-03-2561 08-10-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 563,136 2,815,680 2,815,680 2,815,680
%การถือ 8.95% 4.15% 4.15% 4.15%
มูลค่า (พัน) 5,631 28,157 28,157 28,157
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3