“ นายภานุวัฒน์ ฉันท์รุ่งกนก ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 111
%การถือ 1.84%
มูลค่า (พัน) 3,812
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3