“ นายภุชงค์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 557 575 594 612 612 631
%การถือ 1.86% 1.86% 1.86% 1.86% 1.86% 1.86%
มูลค่า (พัน) 27,562 28,481 29,399 30,318 30,318 31,237
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3