“ นายรักสนิท พรประภา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BGC ราคาล่าสุด 10.20

วันที่ 12-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.29%
มูลค่า (พัน) 19,200

TK ราคาล่าสุด 9.60

วันที่ 10-03-2557 12-03-2558 07-03-2559 13-03-2560 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 25,450 25,450 9,450 9,450 9,450 9,450
%การถือ 5.09% 5.09% 1.89% 1.89% 1.89% 1.89%
มูลค่า (พัน) 259,590 259,590 96,390 96,390 96,390 96,390
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3