“ นายวชิระ ทยานาราพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BCT ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 10-07-2558 14-06-2559 13-06-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,556 1,900 2,000
%การถือ 0.52% 0.63% 0.67%
มูลค่า (พัน) 71,553 87,400 92,000

BFIT ราคาล่าสุด 46.00

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 18-03-2559 05-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 7,500 8,400 4,000
%การถือ 3.50% 3.75% 4.20% 2.00%
มูลค่า (พัน) 329,000 352,500 394,800 188,000

BSBM ราคาล่าสุด 47.00

วันที่ 25-08-2557 17-03-2558 18-03-2559 23-08-2559 22-08-2560 14-03-2561 15-03-2562 25-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,892 10,000 18,000 19,000 15,000 15,000 22,000 22,222
%การถือ 0.79% 0.88% 1.59% 1.68% 1.32% 1.32% 1.94% 1.96%
มูลค่า (พัน) 19,030 21,400 38,520 40,660 32,100 32,100 47,080 47,556

CHARAN ราคาล่าสุด 2.14

วันที่ 08-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 35
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 1,208

CHOTI ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 17-03-2558 11-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 42 128 121 126 151
%การถือ 0.56% 1.70% 1.61% 1.68% 2.02%
มูลค่า (พัน) 3,035 9,219 8,742 9,089 10,939

CNS ราคาล่าสุด 72.25

วันที่ 03-04-2557 03-04-2558 24-03-2559 14-03-2560 20-03-2561 19-03-2562 18-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 111,111 35,556 35,556 35,556 35,556 36,000 36,200
%การถือ 5.17% 1.65% 1.65% 1.65% 1.65% 1.67% 1.68%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

FNS ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 18-03-2557 18-03-2558 11-03-2559 10-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 07-09-2561 30-10-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,600 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 5,600 5,600 5,600
%การถือ 1.46% 1.62% 1.62% 1.62% 1.62% 1.62% 2.27% 2.27% 1.62%
มูลค่า (พัน) 19,620 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 30,520 30,520 30,520

LRH ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 16-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 30-08-2559 03-05-2560 09-05-2561 08-05-2562 04-12-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,423 1,500 1,938 2,200 2,680 3,000 2,140 2,067
%การถือ 0.85% 0.90% 1.16% 1.32% 1.61% 1.80% 1.28% 1.24%
มูลค่า (พัน) 45,892 48,375 62,501 70,950 86,430 96,750 69,015 66,661

MATI ราคาล่าสุด 32.25

วันที่ 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,000 1,000 1,000 1,644
%การถือ 0.54% 0.54% 0.54% 0.89%
มูลค่า (พัน) 6,150 6,150 6,150 10,110

PTL ราคาล่าสุด 6.15

วันที่ 30-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,556
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 166,666

THCOM ราคาล่าสุด 30.00

วันที่ 05-04-2561 22-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,556 16,800
%การถือ 0.51% 1.53%
มูลค่า (พัน) 54,999 166,320

THIP ราคาล่าสุด 9.90

วันที่ 08-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 160
%การถือ 2.00%
มูลค่า (พัน) 5,440

THRE ราคาล่าสุด 34.00

วันที่ 02-05-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,000 100,000
%การถือ 0.69% 2.37%
มูลค่า (พัน) 43,210 149,000

TNITY ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 26-08-2557 25-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560 19-03-2561 30-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,250 3,000 4,500 5,000 5,000 5,200 5,000 5,000
%การถือ 0.71% 1.71% 2.28% 2.53% 2.53% 2.63% 2.53% 2.51%
มูลค่า (พัน) 9,563 22,950 34,425 38,250 38,250 39,780 38,250 38,250

TR ราคาล่าสุด 7.65

วันที่ 08-06-2561 05-09-2561 11-06-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,075 1,270 2,000
%การถือ 0.53% 0.63% 0.99%
มูลค่า (พัน) 35,475 41,910 66,000

TTTM ราคาล่าสุด 33.00

วันที่ 01-04-2557 28-06-2559 27-06-2560 29-06-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 60 35 46 120
%การถือ 1.00% 0.58% 0.76% 2.00%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0

UOBKH ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 02-05-2557 13-03-2558 07-05-2558 14-03-2559 12-05-2559 13-03-2560 12-03-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,556 7,000 7,200 8,000 8,000 9,000 9,000 9,000
%การถือ 0.71% 1.39% 1.43% 1.59% 1.59% 1.79% 1.79% 1.79%
มูลค่า (พัน) 26,311 51,800 53,280 59,200 59,200 66,600 66,600 66,600

VARO ราคาล่าสุด 7.40

วันที่ 13-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 800
%การถือ 0.80%
มูลค่า (พัน) 4,880

ZMICO ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 26-03-2557 31-03-2558 14-09-2558 31-03-2559 17-03-2560 15-03-2561 16-10-2561 01-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 18,750 20,000 23,200 30,000 30,000 34,000 34,000 34,000
%การถือ 1.43% 1.53% 1.77% 2.29% 2.29% 2.60% 2.60% 2.06%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3