“ นายวรพจน์ หิรัณย์ภิวงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DCORP ราคาล่าสุด 7.20

วันที่ 01-04-2558 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,889 7,781
%การถือ 1.85% 1.41%
มูลค่า (พัน) 0 0

PM ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 25-08-2557 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,889 4,889
%การถือ 0.82% 0.82%
มูลค่า (พัน) 43,511 43,511

QTC ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 06-05-2557 09-03-2558 19-02-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 3,000 3,000
%การถือ 1.50% 1.50% 1.50%
มูลค่า (พัน) 15,900 15,900 15,900

TNITY ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 26-08-2557 25-03-2558 11-03-2559 26-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,766 4,556 4,650 1,750
%การถือ 2.71% 2.59% 2.35% 0.89%
มูลค่า (พัน) 35,980 34,394 35,107 13,213

TPOLY ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 02-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,700
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 8,954

UOBKH ราคาล่าสุด 2.42

วันที่ 02-05-2557 13-03-2558 07-05-2558 14-03-2559 12-05-2559 13-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,556 4,556 4,556 4,316 4,316 2,989
%การถือ 0.91% 0.91% 0.91% 0.86% 0.86% 0.59%
มูลค่า (พัน) 32,800 32,800 32,800 31,072 31,072 21,523
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3