“ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KASET ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 28-08-2557 17-03-2558 17-03-2559 09-03-2560 07-03-2561 12-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,900 10,700 10,700 11,700 12,000 12,000
%การถือ 3.96% 4.18% 3.85% 4.21% 4.32% 4.32%
มูลค่า (พัน) 16,911 20,330 20,330 22,230 22,800 22,800

TVO ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,285 4,285 6,100 7,176 7,326 6,600 7,100 7,100 7,100
%การถือ 0.53% 0.53% 0.75% 0.89% 0.91% 0.82% 0.88% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 143,537 143,537 204,350 240,406 245,404 221,100 237,850 237,850 237,850
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3