“ นายวรานนท์ บุญชนานันทกูด ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 72.25

วันที่ 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 62 74 80 80
%การถือ 0.52% 0.62% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 2,139 2,553 2,760 2,760

CHOTI ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 12-05-2560 10-05-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 40 68 82
%การถือ 0.53% 0.91% 1.10%
มูลค่า (พัน) 2,890 4,913 5,939
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3