“ นายวสรรณ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AQUA ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 04-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 27,002
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 11,881

COL ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 11-03-2557 09-03-2559 19-04-2559 20-04-2560 17-04-2561 22-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,610 2,164 2,010 2,034 4,690 3,440
%การถือ 0.50% 0.68% 0.63% 0.64% 0.73% 0.54%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

COMAN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-05-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,541 3,980
%การถือ 3.39% 2.97%
มูลค่า (พัน) 14,439 12,656

JUBILE ราคาล่าสุด 3.18

วันที่ 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,058 1,255 1,250 1,240 1,244
%การถือ 0.61% 0.72% 0.72% 0.71% 0.71%
มูลค่า (พัน) 28,034 33,258 33,125 32,860 32,966

PMTA ราคาล่าสุด 26.50

วันที่ 31-03-2559 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 897 709
%การถือ 0.89% 0.70%
มูลค่า (พัน) 13,362 10,570

PPP ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 08-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 1.67%
มูลค่า (พัน) 11,300

SPA ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 11-10-2559 12-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,280 3,292
%การถือ 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 25,584 25,674
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3