“ นายวัชร วิทยฐานกรณ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TVO ราคาล่าสุด 34.75

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 27-08-2558 25-03-2559 26-08-2559 23-03-2560 22-03-2561 29-08-2561 14-03-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,156 8,156 8,156 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300
%การถือ 1.01% 1.01% 1.01% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40%
มูลค่า (พัน) 283,435 283,435 283,435 392,675 392,675 392,675 392,675 392,675 392,675 392,675
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3