“ นายวาณิช บัณฑิตย์นพรัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 08-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 53
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 1,829

SLM ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-02-2559 12-04-2559 19-08-2559 28-03-2560 09-05-2561 01-08-2561 11-03-2562 28-06-2562 12-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 320 267 287 406 406 1,217 1,337 1,337 1,421
%การถือ 0.71% 0.56% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.64%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3