“ นายวิจิตร คุวะวงศ์ษากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,500
%การถือ 1.09%
มูลค่า (พัน) 11,180
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3