“ นายวีรชัย เดชอมรธัญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EASON ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 14-03-2557 12-03-2558 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 14,288 14,325 14,331
%การถือ 5.00% 5.01% 5.01%
มูลค่า (พัน) 20,146 20,198 20,207

ECL ราคาล่าสุด 1.41

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 19,640
%การถือ 3.30%
มูลค่า (พัน) 33,781

HTECH ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 29-04-2559 27-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,081 8,060
%การถือ 1.95% 3.09%
มูลค่า (พัน) 26,927 42,720

M-CHAI ราคาล่าสุด 5.30

วันที่ 26-03-2557 26-03-2558 25-03-2559 15-03-2560 15-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 135 135 136 136 105 105
%การถือ 0.85% 0.85% 0.85% 0.85% 0.66% 0.66%
มูลค่า (พัน) 26,499 26,538 26,636 26,715 20,580 20,580

NDR ราคาล่าสุด 196.00

วันที่ 12-04-2560 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,532 5,448
%การถือ 3.50% 2.01%
มูลค่า (พัน) 21,390 15,472

NNCL ราคาล่าสุด 2.84

วันที่ 02-05-2557 02-04-2558 31-03-2559 11-05-2560 09-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,466 35,276 81,867 96,316 94,422 102,386
%การถือ 2.09% 2.26% 4.00% 4.70% 4.61% 5.00%
มูลค่า (พัน) 85,060 92,423 214,492 252,348 247,386 268,250

PDG ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 15-03-2561 22-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,939 2,969
%การถือ 1.09% 1.10%
มูลค่า (พัน) 12,167 12,290

PHOL ราคาล่าสุด 4.14

วันที่ 07-09-2559 15-03-2560 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,370 7,415 1,506
%การถือ 2.08% 3.66% 0.74%
มูลค่า (พัน) 11,458 25,210 5,121

TPAC ราคาล่าสุด 3.40

วันที่ 17-03-2558 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,569 1,738
%การถือ 0.78% 0.84%
มูลค่า (พัน) 24,012 26,588
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3