“ นายศรัณฐ์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 163 168 173 183
%การถือ 0.51% 0.51% 0.52% 0.54%
มูลค่า (พัน) 8,074 8,326 8,573 9,081
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3