“ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJA ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 22,000
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 6,820

AQUA ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 04-05-2560 27-04-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 80,000 80,000 80,000
%การถือ 1.74% 1.74% 1.74%
มูลค่า (พัน) 35,200 35,200 35,200

BWG ราคาล่าสุด 0.44

วันที่ 04-06-2558 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 82,000 42,000
%การถือ 2.56% 1.10%
มูลค่า (พัน) 64,780 33,180

EE ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 07-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 170,000
%การถือ 6.12%
มูลค่า (พัน) 134,300

MFEC ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 02-05-2557 11-03-2558 30-04-2558 10-05-2559 03-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 16,415 8,415 8,415 8,415 8,415 8,415 13,724
%การถือ 3.72% 1.91% 1.91% 1.91% 1.91% 1.91% 3.11%
มูลค่า (พัน) 113,265 58,065 58,065 58,065 58,065 58,065 94,699

MK ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 05-08-2558 13-05-2559 09-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 12,000 12,000 12,000
%การถือ 1.39% 1.21% 1.21%
มูลค่า (พัน) 37,440 37,440 37,440

NMG ราคาล่าสุด 3.12

วันที่ 13-05-2558 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 28-05-2561 28-09-2561 01-04-2562 02-09-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 100,000 350,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 100,000 100,000
%การถือ 3.02% 8.60% 8.73% 8.73% 8.73% 8.73% 8.73% 2.46% 2.46%
มูลค่า (พัน) 19,000 66,500 67,450 67,450 67,450 67,450 67,450 19,000 19,000

VRANDA ราคาล่าสุด 0.19

วันที่ 29-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,169
%การถือ 0.99%
มูลค่า (พัน) 20,437

WIIK ราคาล่าสุด 6.45

วันที่ 29-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000
%การถือ 2.40%
มูลค่า (พัน) 26,460
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3