“ นายศุภชัย หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 563 582 600 619 619 638
%การถือ 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88% 1.88%
มูลค่า (พัน) 27,864 28,793 29,722 30,651 30,651 31,579
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3