“ นายสมชาย มหาสันติปิยะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AYUD ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 17-03-2558 11-03-2559 31-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,730 1,850 1,850
%การถือ 0.69% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 59,253 63,363 63,363

CHARAN ราคาล่าสุด 34.25

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 80 90 180
%การถือ 1.33% 1.50% 1.50%
มูลค่า (พัน) 2,760 3,105 6,210
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3