“ นายสยาม สุวัฒนางกูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,583 1,965 1,928 1,961 1,928
%การถือ 0.63% 0.79% 0.77% 0.78% 0.77%
มูลค่า (พัน) 13,295 16,503 16,195 16,476 16,195

QTC ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 05-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,000
%การถือ 0.74%
มูลค่า (พัน) 10,100
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3