“ นายสรพงษ์ วัฒนาชูศักดิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 33 31 62
%การถือ 0.56% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,149 1,076 2,153
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3