“ นายสัญชัย อุดมรัชตวนิชย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 28-08-2557 15-03-2559 30-08-2559 22-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,500 1,450 1,600 1,650
%การถือ 0.60% 0.58% 0.64% 0.66%
มูลค่า (พัน) 12,600 12,180 13,440 13,860

PTL ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 30-06-2559 22-06-2561 08-08-2561 28-11-2561 21-06-2562 08-08-2562 26-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,650 16,000 16,000 16,170 16,540 16,540 16,880
%การถือ 0.52% 1.78% 1.78% 1.80% 1.84% 1.84% 1.88%
มูลค่า (พัน) 115,785 398,400 398,400 402,633 411,846 411,846 420,312

SELIC ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 05-11-2561 19-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 1,960
%การถือ 1.07% 0.70%
มูลค่า (พัน) 10,440 6,821

TCMC ราคาล่าสุด 3.48

วันที่ 19-09-2559 29-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000 7,000
%การถือ 0.59% 0.92%
มูลค่า (พัน) 5,160 12,040
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3