“ นายสันตินิรันดร์ เชาว์ประมวลกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 200 163 250 160 150 138
%การถือ 3.33% 2.72% 2.09% 1.33% 1.25% 1.15%
มูลค่า (พัน) 6,900 5,624 8,639 5,520 5,175 4,761
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3