“ นายสาธิต วิทยากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AH ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 01-09-2558 23-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,650 1,650
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 41,250 41,250

ANAN ราคาล่าสุด 25.00

วันที่ 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,129
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 38,072

BCH ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 29-08-2557 19-03-2558 28-08-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 20,000 20,000 17,600
%การถือ 0.80% 0.80% 0.71%
มูลค่า (พัน) 364,000 364,000 320,320

GFPT ราคาล่าสุด 18.20

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 6,823
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 79,831

INET ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 22-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,900
%การถือ 5.56%
มูลค่า (พัน) 53,375

LPN ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,311 14,777 14,777
%การถือ 1.11% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 83,184 75,364 75,364

MONO ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,337
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 57,640

NTV ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 24-03-2558 31-03-2559 27-03-2560 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,800 1,848 1,821 1,641
%การถือ 1.13% 1.16% 1.14% 1.03%
มูลค่า (พัน) 73,800 75,768 74,657 67,293

PLANB ราคาล่าสุด 41.00

วันที่ 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 25,310
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 154,393

PM ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 03-03-2559 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000 4,000
%การถือ 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 35,600 35,600

PRINC ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 18-03-2557 19-03-2558 04-04-2559 23-08-2559 14-03-2560 23-03-2561 12-03-2562 15-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 669,008 650,842 650,842 650,842 972,199 972,199 806,729 806,729
%การถือ 71.64% 68.67% 67.94% 67.34% 30.01% 30.01% 24.90% 24.90%
มูลค่า (พัน) 3,037,295 2,954,824 2,954,824 2,954,824 4,413,784 4,413,784 3,662,549 3,662,549

RS ราคาล่าสุด 4.54

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,900
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 160,770

SAT ราคาล่าสุด 23.30

วันที่ 25-08-2557 06-03-2558 04-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,800 2,800 3,000
%การถือ 0.66% 0.66% 0.71%
มูลค่า (พัน) 53,200 53,200 57,000

SEAFCO ราคาล่าสุด 19.00

วันที่ 04-05-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,600 6,170
%การถือ 1.83% 2.02%
มูลค่า (พัน) 26,544 29,246

SORKON ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 07-05-2557 13-03-2558 12-05-2558 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 500 600 600 600 801 801 801
%การถือ 2.06% 2.47% 2.47% 2.47% 2.48% 2.48% 2.48%
มูลค่า (พัน) 2,430 2,916 2,916 2,916 3,893 3,893 3,893

SPA ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 04-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,295
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 24,876

TASCO ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 11-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 850
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 17,085

TNR ราคาล่าสุด 20.10

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,429
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 37,373

TPCH ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,612
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 60,421

TWFP ราคาล่าสุด 13.10

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 725
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3