“ นายสาธิต วิทยากร โดย บลจ.เดนาลี เพรสทีจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ANAN ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 13-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 18,129
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 38,072

INET ราคาล่าสุด 2.10

วันที่ 22-06-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 13,900
%การถือ 5.56%
มูลค่า (พัน) 53,375

LPN ราคาล่าสุด 3.84

วันที่ 24-02-2560 28-02-2561 23-08-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 16,311 14,777 14,777
%การถือ 1.11% 1.00% 1.00%
มูลค่า (พัน) 83,184 75,364 75,364

MONO ราคาล่าสุด 5.10

วันที่ 04-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 30,337
%การถือ 0.87%
มูลค่า (พัน) 57,640

NTV ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 27-03-2560 26-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,821 1,641
%การถือ 1.14% 1.03%
มูลค่า (พัน) 74,657 67,293

PLANB ราคาล่าสุด 41.00

วันที่ 06-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 25,310
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 154,393

PM ราคาล่าสุด 6.10

วันที่ 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,000
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 35,600

SEAFCO ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 04-05-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,600 6,170
%การถือ 1.83% 2.02%
มูลค่า (พัน) 26,544 29,246

SORKON ราคาล่าสุด 4.74

วันที่ 13-05-2559 09-05-2560 08-05-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 600 801 801 801
%การถือ 2.47% 2.48% 2.48% 2.48%
มูลค่า (พัน) 2,916 3,893 3,893 3,893

SPA ราคาล่าสุด 4.86

วันที่ 04-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,295
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 24,876

TNR ราคาล่าสุด 7.55

วันที่ 14-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,429
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 37,373

TPCH ราคาล่าสุด 10.90

วันที่ 18-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,612
%การถือ 1.15%
มูลค่า (พัน) 60,421
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3