“ นายสำเริง มนูญผล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ABM ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 03-04-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,700 3,752
%การถือ 0.57% 1.25%
มูลค่า (พัน) 2,499 5,515

CGD ราคาล่าสุด 1.47

วันที่ 25-08-2557 18-03-2559 17-03-2560 15-06-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 47,500 48,000 157,303 125,742 127,850
%การถือ 0.65% 0.65% 2.14% 1.52% 1.55%
มูลค่า (พัน) 39,425 39,840 130,561 104,366 106,115

CGH ราคาล่าสุด 0.83

วันที่ 09-05-2557 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 144,797 243,736
%การถือ 5.59% 5.62%
มูลค่า (พัน) 169,413 285,172

CMC ราคาล่าสุด 1.17

วันที่ 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,219
%การถือ 0.62%
มูลค่า (พัน) 8,644

FE ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 09-05-2557 13-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 09-07-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 832 865 866 866 914 939
%การถือ 11.09% 11.53% 11.55% 11.55% 12.18% 12.12%
มูลค่า (พัน) 154,659 160,909 161,076 161,076 169,930 174,710

ICC ราคาล่าสุด 186.00

วันที่ 06-05-2557 19-03-2558 11-05-2558 09-05-2559 04-05-2560 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,674 5,875 5,911 5,980 6,029 5,951
%การถือ 1.95% 2.02% 2.03% 2.06% 2.07% 2.05%
มูลค่า (พัน) 181,560 188,005 189,147 191,374 192,923 190,424

LHFG ราคาล่าสุด 32.00

วันที่ 29-04-2557 11-03-2559 04-05-2559 27-07-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 116,988 102,127 149,000 185,195
%การถือ 0.92% 0.75% 1.09% 1.36%
มูลค่า (พัน) 133,366 116,425 169,860 211,122

OCC ราคาล่าสุด 1.14

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 11-05-2559 09-05-2560 03-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,142 9,153 9,154 9,153 9,158 9,479 9,323
%การถือ 15.24% 15.26% 15.26% 15.26% 15.26% 15.80% 15.54%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0

PG ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 01-12-2558 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,225 8,336 5,367 4,800 4,800 4,468 4,186
%การถือ 9.61% 8.68% 5.59% 5.00% 5.00% 4.65% 4.36%
มูลค่า (พัน) 54,890 49,598 31,932 28,560 28,560 26,584 24,908

PMTA ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 31-03-2559 14-03-2560 14-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 639 1,000 1,000 1,000
%การถือ 0.63% 0.99% 0.99% 0.99%
มูลค่า (พัน) 9,517 14,900 14,900 14,900

SCG ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 07-05-2557 18-03-2558 07-05-2558 04-05-2559 03-05-2560 02-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 73,269 79,830 79,836 79,755 80,383 80,591 43,686
%การถือ 7.67% 8.36% 8.36% 8.35% 8.42% 8.44% 4.57%
มูลค่า (พัน) 291,610 317,724 317,748 317,423 319,924 320,751 173,871

SWC ราคาล่าสุด 3.98

วันที่ 04-10-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,402 3,093
%การถือ 0.93% 1.03%
มูลค่า (พัน) 8,269 18,250

T ราคาล่าสุด 5.90

วันที่ 30-03-2561 18-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 111,000 91,000
%การถือ 1.10% 0.90%
มูลค่า (พัน) 6,660 5,460

TNL ราคาล่าสุด 0.06

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 12-05-2558 10-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 23-08-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,130 11,142 11,142 11,142 11,134 11,102 10,999 10,999
%การถือ 9.27% 9.29% 9.28% 9.29% 9.28% 9.25% 9.17% 9.17%
มูลค่า (พัน) 190,323 190,535 190,524 190,530 190,388 189,844 188,083 188,083

TPCORP ราคาล่าสุด 17.10

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 20-08-2558 10-05-2559 30-08-2559 09-05-2560 04-05-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,168 8,857 8,808 8,595 8,186 7,916 7,577 7,446
%การถือ 8.49% 8.20% 8.16% 7.96% 7.58% 7.33% 7.02% 6.89%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0 0 0

VPO ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 58,870 55,711 16,107 20,374 24,006
%การถือ 6.26% 5.93% 1.71% 2.17% 2.55%
มูลค่า (พัน) 81,830 77,438 22,388 28,320 33,369

WACOAL ราคาล่าสุด 1.39

วันที่ 07-05-2557 24-03-2558 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 934 1,087 1,104 1,133 1,117 1,073
%การถือ 0.78% 0.91% 0.92% 0.94% 0.93% 0.89%
มูลค่า (พัน) 39,215 45,667 46,360 47,565 46,927 45,079
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3