“ นายสิทธิชัย เกื้อเกียรติงาม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CHARAN ราคาล่าสุด 34.50

วันที่ 08-04-2557 08-04-2558 07-04-2559 07-04-2560 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 90 83 130 285 93 518
%การถือ 1.50% 1.38% 1.08% 2.38% 0.78% 4.32%
มูลค่า (พัน) 3,105 2,864 4,485 9,833 3,209 17,868
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3