“ นายสุกิจ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557 13-03-2558 09-03-2559 10-03-2560 09-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 351 363 374 386 385 493
%การถือ 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.17% 1.45%
มูลค่า (พัน) 17,366 17,944 18,523 19,102 19,069 24,416
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3