“ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NBC ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 05-03-2557 03-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,867 4,867
%การถือ 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 3,796 3,796

NINE ราคาล่าสุด 0.78

วันที่ 05-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,537
%การถือ 0.90%
มูลค่า (พัน) 5,533

NMG ราคาล่าสุด 3.60

วันที่ 05-03-2557 13-05-2558 11-05-2559 27-10-2559 04-04-2560 28-05-2561 28-09-2561 01-04-2562 02-09-2562 21-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 304,102 332,059 212,879 212,879 212,879 212,879 212,879 212,879 212,879 212,879
%การถือ 9.20% 10.01% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23%
มูลค่า (พัน) 54,738 59,771 38,318 38,318 38,318 38,318 38,318 38,318 38,318 38,318
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3