“ นายสุพจน์ หวั่งหลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

NKI ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 07-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 306
%การถือ 1.02%
มูลค่า (พัน) 15,150
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3