“ นายสุรพันธ์ พัฒนพิฑูรย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ASIMAR ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 20-03-2557 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 2,359 2,359
%การถือ 0.91% 0.91%
มูลค่า (พัน) 5,897 5,897

CWT ราคาล่าสุด 2.50

วันที่ 25-03-2557 24-03-2558 21-05-2558 17-03-2559 16-03-2560 04-05-2561 15-03-2562 17-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,508 1,913 1,913 4,166 4,776 3,931 3,931 3,931
%การถือ 0.97% 0.51% 0.51% 0.86% 0.77% 0.63% 0.62% 0.62%
มูลค่า (พัน) 13,681 7,461 7,461 16,247 18,626 15,330 15,330 15,330

FNS ราคาล่าสุด 3.90

วันที่ 18-03-2557 18-03-2558 08-05-2561 07-09-2561 30-10-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 4,400 1,400 1,240 1,240 1,240
%การถือ 1.78% 0.57% 0.50% 0.50% 0.50%
มูลค่า (พัน) 23,980 7,630 6,758 6,758 6,758

META ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 08-07-2557 13-03-2558 07-05-2558 12-05-2559 06-06-2560 31-07-2561 25-03-2562 02-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,400 4,622 4,487 4,156 4,156 12,656 12,956 12,956
%การถือ 1.07% 1.09% 1.06% 0.50% 0.50% 0.99% 1.02% 1.02%
มูลค่า (พัน) 2,448 3,328 3,230 2,993 2,993 9,113 9,329 9,329

ML ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 20-03-2557 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,500 5,110 5,621 5,721 6,293 6,293
%การถือ 1.19% 0.58% 0.58% 0.59% 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 14,630 7,869 8,656 8,810 9,691 9,691

NUSA ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 03-04-2557 24-12-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 25,200 21,210
%การถือ 0.89% 0.62%
มูลค่า (พัน) 10,332 8,696

SF ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 03-04-2557 27-02-2558 02-03-2559 04-04-2559 31-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 9,457 7,814 11,377 11,377 11,377
%การถือ 0.72% 0.53% 0.64% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 67,146 55,482 80,778 80,778 80,778

TVT ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 11-05-2559 04-05-2560 13-03-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 12,300 14,403 14,503 14,903
%การถือ 1.54% 1.80% 1.81% 1.86%
มูลค่า (พัน) 9,225 10,802 10,877 11,177
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3