“ นายสุเมธ ว่องไว ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

KCAR ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 28-08-2557 13-03-2558 31-08-2558 15-03-2559 30-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,908 2,483 2,613 2,626 1,806
%การถือ 1.16% 0.99% 1.05% 1.05% 0.72%
มูลค่า (พัน) 24,424 20,861 21,948 22,060 15,166
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3