“ นายองอาจ ดำรงสกุลวงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CRANE ราคาล่าสุด 3.62

วันที่ 11-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 15,900
%การถือ 2.28%
มูลค่า (พัน) 26,712

IHL ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 29-08-2557 13-03-2558 11-03-2559 10-05-2559 28-09-2559 09-05-2560 07-05-2561 29-08-2561 08-05-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 163,400 163,400 140,890 142,210 102,896 120,045 136,667 136,687 147,320 149,260
%การถือ 38.90% 38.90% 33.55% 33.86% 24.50% 24.22% 24.80% 24.81% 25.31% 25.65%
มูลค่า (พัน) 692,816 692,816 597,372 602,968 436,280 508,993 579,470 579,555 624,635 632,864

MODERN ราคาล่าสุด 4.24

วันที่ 11-05-2560 09-05-2561 08-10-2561 07-05-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,416 15,921 15,921 16,569 16,569
%การถือ 0.59% 2.12% 2.12% 2.21% 2.21%
มูลค่า (พัน) 15,987 57,633 57,633 59,979 59,979
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3