“ นายอติพงษ์ ตันติวิท ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TCAP ราคาล่าสุด 33.50

วันที่ 20-04-2559 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 8,100 8,100 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
%การถือ 0.55% 0.67% 0.67% 0.93% 0.96% 0.96% 0.96% 0.96%
มูลค่า (พัน) 234,500 271,350 271,350 375,200 375,200 375,200 375,200 375,200
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3