“ นายอธิธาดา รินเกลื่อน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

ECL ราคาล่าสุด 1.72

วันที่ 24-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 0.84%
มูลค่า (พัน) 8,600
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3