“ นายอภิรเมธ อุตรวณิช ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMANAH ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 08-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,870
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 40,877

BWG ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,340
%การถือ 0.57%
มูลค่า (พัน) 3,646

DOD ราคาล่าสุด 0.84

วันที่ 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,731
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 37,409

JUBILE ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 898 898 893 893
%การถือ 0.52% 0.52% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 24,468 24,468 24,332 24,332

KAMART ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,146 4,221 3,920 4,910
%การถือ 0.63% 0.64% 0.59% 0.74%
มูลค่า (พัน) 17,412 17,727 16,464 20,622

LIT ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 30-03-2560 26-02-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,684 1,150
%การถือ 0.84% 0.52%
มูลค่า (พัน) 7,308 4,991

PREB ราคาล่าสุด 4.34

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,411 2,773 2,773 2,399
%การถือ 0.78% 0.90% 0.90% 0.78%
มูลค่า (พัน) 22,060 25,373 25,373 21,953
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3